Algemene Verordening Gegevensbescherming

Badmintonvereniging Fairplay DAC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons gegevens.
Badmintonvereniging Fairplay DAC zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons gegevens. 
Badmintonvereniging Fairplay DAC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuurs- en verenigingsleden

Persoonsgegevens van bestuurs- en verenigingsleden worden door Badmintonvereniging Fairplay DAC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Lidmaatschap van Badmintonvereniging Fairplay DAC 
Beeldmateriaal ten behoeven van eigen website

Voor de bovenstaande doelstelling kan Badmintonvereniging Fairplay DAC de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Badmintonvereniging Fairplay DAC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men lid is van Badmintonvereniging Fairplay DAC en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven bschreven doekeinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de ledenadminstratie (Badmintonbond);
Het verzorgen van de (financiële) administratie., 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige (personene onder de 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Badmintonvereniging Fairplay DAC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens Badmintonvereniging Fairplay van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam met wachtwoordbekeid op het systeem voor onze ledenadministratie en boekhouding.
We testen en evalueren 1x per jaar onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Integriteit en Veiligheid

Bij badmintonvereniging Fairplay DAC in Dedemsvaart vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig en geborgen voelt.
Onze leden behandelen elkaar en de tegenstanders altijd met respect. Zaken als grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling) passen niet bij onze vereniging en worden niet geaccepteerd.
O.a. uit de media blijkt dat, ondanks alle genomen voorzorgen, toch nog misstanden kunnen ontstaan. Tot nu toe is dit bij onze vereniging nog niet voorgekomen, maar we zouden naïef zijn als we denken dat zoiets bij ons nooit voor kan komen. Daarom scheppen we met elkaar een verenigingsklimaat waardoor de kans op misstanden zoveel mogelijk wordt beperkt.
Preventief:
De groep die het meest vatbaar is voor grensoverschrijdend gedrag is onze jeugd. Echter, als vereniging hanteren wij één en hetzelfde beleid ten aanzien van onze leden. Daarom stellen we aan onze jeugdbegeleiders en trainers een aantal eisen:
o Zij dienen een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan het bestuur.
o Zij ontvangen een kopie van dit document. Daarmee zijn zij op de hoogte gesteld van de gedragsregels voor trainers en begeleiders als weergegeven op de volgende pagina’s. De regels zijn ook te vinden op: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voortrainerscoaches-en-begeleiders

Wat te doen als er toch iets gebeurd en je betrokken bent als slachtoffer of als getuige?
1. Als eerste kun je degene die zich niet respectvol gedraagt er op aanspreken, mogelijk is hij of zij zich niet bewust van zijn of haar gedrag.
2. Kom je er niet samen uit, dan kun je dit kenbaar maken bij één van de bestuursleden. Dit kan door hen aan te spreken, te bellen of te mailen via info@fairplaydac.nl. Zij behandelen je melding vertrouwelijk en zoeken, samen met jou, naar een oplossing. Je wordt geïnformeerd over de afhandeling van je melding.
3. Mocht je er geen vertrouwen in hebben dat dit op een goede manier wordt opgelost, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport. Voor meer informatie kun je op hun website kijken: https://centrumveiligesport.nl/.

Integriteit en veiligheid binnen onze vereniging

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders
Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de
hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN
FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK)
AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN
GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET
WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN
AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
Integriteit en veiligheid binnen onze vereniging

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN
AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert
op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

 

Aannamebeleid vrijwilligers

 

Naast integriteit, veiligheid en de gedragsregels die daarbij horen, hanteert
badmintonvereniging Fairplay DAC in Dedemsvaart een aannamebeleid voor vrijwilligers. Dit
aanname beleid bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen die onderstaand zijn
omschreven.
Ten minste twee bestuursleden:
• Houden een kennismakingsgesprek met de nieuwe vrijwilliger.
• Referenties van de nieuwe vrijwilliger worden waar mogelijk gecontroleerd.
• Er wordt een VOG aangevraagd. Dit wordt vervolgens ten minste vijfjaarlijks
herhaald.
• De vrijwilliger wordt lid van de bond gemaakt zodat hij/zij onder het tuchtrecht van
de bond valt. Dit wordt ook verteld aan de vrijwilliger.
https://www.badminton.nl/uploads/documents/reglementen/Algemeen/Tuchtreglement_n
a-BV-29-november-2014.pdf
• Het beleid van de vereniging aangaande integriteit en veiligheid wordt aan de
vrijwilliger overhandigd en toegelicht. Gedragsregels maken daar deel van uit.
• Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt. Het verslag wordt vertrouwelijk
behandeld en bewaard door de secretaris. Er wordt een lijst bijgehouden van
vrijwilligers die niet worden aangenomen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contact gegevens:

Fairplay DAC

info@fairplaydac.nl